Javni natječaj za prodaju nekretnina, prosinac 2023. godine

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21. 97/23.) načelnik općine Erdut raspisuj

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

Preuzmite tekst natječaja u .pdf formatu

 1.   
 • Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652.
 • Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 
 • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 1250 eura
 • – djelomična infrastruktura

 

b)

 • Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 90.
 • Kč.br. 48/1  kuća, pomoćna zgrada  površine 1569 m2 u ½ dijela
 • S početnom cijenom od 4000 eura
 • Djelomična infrastruktura i postoji mogućnost kupnje druge polovice nekretnine

c)

 • Prodaja nekretnine  u k.o. Dalj  upisano u zk.ul.3027
 • Kč.br. 227 sa 1766 m2 označeno kao kuća, dvorište i oranica
 • S početnom cijenom od 2649 eura
 • Objekt ne postoji, a parcela nije slobodna od stvari i osoba

d)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 2202. (Ušće)
 • – kč.br. 1847/134 u dijelu koji je zemljišno knjižno provediv.
 • – Početna cijena je 3 eura/1m2
 • Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut, osim za ponude pod d) koje se zaprimaju i poslije toga roka.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

 

Kupac je dužan u roku 20 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

 

OPĆINA ERDUT

You may also like...

Skip to content