Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:

 1.   
 • Prodaja nekretnina u k.o.  Bijelo Brdo   upisanih u zk. ul. 1777.
 • – kč.br. 27/1 kuća i dvorište u selu,  površine 385 m2  
 • – s početnom cijenom od 21.000,00 kn
 • –  objekt je neupotrebljiv a postoji knjižni i van knjižni teret

 

 1. b) 
 • Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 4510.
 • Kč.br. 5866/9. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 
 • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 9380,00 kn
 • – djelomična infrastruktura

 

c)

 • Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 1734.
 • Kč.br. 1057. kuća, dvorište i oranica površine 1688 m2 u ½ dijela S početnom cijenom od 42.000,00 kuna Nije moguća fizička dioba a postoji mogućnost kupnje drugog suvlasničkog dijela.

 

d)

 • Prodaja nekretnine u k.o. Aljmaš upisanog u zk.ul. 388.
 • Kč.br. 906 oranica, šuma, neplodno Klainac sa 2496 m2 S početnom cijenom 7987,00 kuna. Nije za gradnju zbog konfiguracije terena , devastirano

 

e)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Erdut upisane u  zk. ul. 169
 • – kč.br. 788 kuća i dvorište površine 821 m2
 • – Početna cijena je 20.000,00 kn
 • – objekt je u ruševnom stanju, nije za upotrebu, postoji vanknjižni teret

 

f)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane
 • – u  zk. ul. 986  kč.br. 850 vinograd Crkvine  površine 524 m2
 • – u zk.ul. 1231. kč.br. 847/2 vinograd površine 1791 m2
 • Početna cijena je 10.418,00 kn
 • Čestice se prodaju kao cjelina i nije dozvoljeno pojedinačno nuđenje
 • – nije za građenje, devastirana i nema prilazni put

 

g)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)
 • – kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.
 • – Početna cijena je 80,00 kn/1m2
 • – Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela (neekonomsko dvorište) bez pristupnog puta i mogućnosti gradnje upisano u zk. ul. 2202. s početnom cijenom od 20,00 kuna po 1 m2.

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata (osim pod točkom i. za koju je natječaj otvoren dok za to postoji interes.)

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda, ponude će se zaprimati i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

 • NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.
 • Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .
 • U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.
 • Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
 • O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

 

OPĆINA ERDUT

Preuzimanje dokumenta javnog natječaja (.pdf)

You may also like...

Skip to content