JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

 

 1.   
 • Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 4510.
 • Kč.br. 5866/9. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 
 • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 9380,00 kn
 • – djelomična infrastruktura

b)

 • Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 1734.
 • Kč.br. 1057. kuća, dvorište i oranica površine 1688 m2 u ½ dijela
 • S početnom cijenom od 30.320,00 kuna
 • Nije moguća fizička dioba.

c)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Erdut upisane u  zk. ul. 169
 • – kč.br. 788 kuća i dvorište površine 821 m2
 • – Početna cijena je 20.000,00 kn
 • – objekt je u ruševnom stanju, nije za upotrebu, postoji vanknjižni teret

d)

 • Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)
 • – kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.
 • – Početna cijena je 80,00 kn/1m2
 • – Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela (neekonomsko dvorište) bez pristupnog puta i mogućnosti gradnje upisano u zk. ul. 2202. s početnom cijenom od 20,00 kuna po 1 m2.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata (osim pod točkom d. za koju je natječaj otvoren dok za to postoji interes.)

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda, ponude će se zaprimati i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA

na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

OPĆINA ERDUT

Preuzimanje dokumenta teksta za natječaj (.pdf)

You may also like...

Skip to content