Javni natječaj za prodaju nekretnina, veljača 2024

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21. 97/23.) načelnik općine Erdut raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

Preuzmite tekst natječaja u .pdf formatu

  1.   

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652.

Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 – početna cijena od 1250 eura

Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 – početna cijena od 1250 eura

Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 – početna cijena od 1250 eura

  • Djelomična infrastruktura

 

Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 90.

Kč.br. 48/1  kuća, pomoćna zgrada  površine 1569 m2 u ½ dijela

  • S početnom cijenom od 3500 eura
  • Djelomična infrastruktura i postoji mogućnost kupnje druge polovice nekretnine

 

c)

Prodaja nekretnine  u k.o. Dalj  upisano u zk.ul.409

Kč.br. 1725 sa 3403 m2 označeno kao kuća, dvorište, pomoćne zgrade i oranica

S početnom cijenom od 19500 eura

  • Na objektu su potrebna ulaganja
  • Nekretnina je opterećena knjižnim teretom u koristi Republike Hrvatske

 

d)

Prodaja nekretnina u k.o. Erdut upisanih u zk.ul. (966) 20927.

Kč.br. 1041/2 sa 723 m2 , označeno kao kuća za odmor i dvorište

  • S početnom cijenom od 15600 eura
  • Na objektu su potrebna ulaganja zbog neodržavanja
  • Nekretnina je opterećena knjižnim teretom u koristi Min. Financija, Porezna uprava Područni ured za Slavoniju i Baranju
  • Zabilježena je i ovršnost tražbine

 

e)

Prodaja nekretnine u k.o. Erdut upisana u zk. ul. (1643) 21822.

Kč.br. 1815 sa 1512 m2 označeno kao kuća broj 5, oranica i dvorište  u ½ dijela.

S početnom cijenom od 1300 eura.

Upisana zabilježba Z-4106 /08

 

f)

Prodaja nekretnine  u k.o. Aljmaš  upisano u zk.ul. 769

Kč.br. 417/3 sa 2706 m2 označeno kao šuma

S početnom cijenom od 947 eura

Parcela nema pristupni put a obrasla je šipražjem i ponekim stablom.

 

g)

 

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. (2202) 2041 (Ušće)

– kč.br. 1847/134 u dijelu koji je zemljišno knjižno provediv.

– Početna cijena je 3 eura/1m2

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut, osim za ponude pod e) koje se zaprimaju i poslije toga roka.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

 

Kupac je dužan u roku 20 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

OPĆINA ERDUT

You may also like...

Skip to content