Javni poziv

Poštovani građani pozivamo Vas da sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12) započnete postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Prema Zakonu nezakonito izgrađenom zgradom ili dijelom zgrade (nebitno da li se radi o stambenom objektu ili pomoćnim objektima) smatra se zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže koja je izgrađena bez akta, odnosno protivno aktu o građenju, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave.

Zahtjev za ozakonjenje se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:

  • zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1.000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,

  • manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1.000 m²,

  • jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,

  • pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

Pod građevinskom (bruto) površinom nezakonito izgrađene podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju. Postupku legalizacije Vašeg objekta, a prije podnošenja zahtjeva potrebno je od strane ovlaštenih osoba izraditi projektnu dokumentaciju i to:

  • za zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi Arhitektonski snimak izvedenog stanja ( tri primjerka ) koji izrađuje ovlašteni arhitekt, te

  • za manje zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

  • za jednostavnu i pomoćnu zgradu snimke izvedenog stanja se ne izrađuju.

Postupak ozakonjenja zgrada ili zgrade započinje podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Europske Avenije 11.

Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnik/investitor plaća naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru prema odredbama gore citirane Uredbe. Rečenu naknadu obračunava općina Erdut po službenoj dužnosti nakon podnošenja zahtjeva od strane osobe koja ozakonjuje zgradu. O obračunatoj naknadi izdaje se posebno rješenje. Uvjeti i način plaćanja navode se u rješenju.

Tijek postupka:

Grafički prikaz postupka legalizacije, kliknite na sliku za uvećani prikaz

Pozivamo vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Erdut da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade nadležnom upravnom tijelu:

Osječko-baranjska županija,

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Europske

Avenije 11

OKVIRNE CIJENE IZRADE SNIMKE IZVEDENOG STANJA


Okvirne cijene izrade snimke izvedenog stanja kliknite na sliku za uvećani prikaz

Izvor : Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Dalj, listopad 2012. godine

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 031/590 111, kontakt osoba Dragan Dokić

You may also like...

Skip to content