STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU “SARVAŠ” netehnički sažetak

Zahvat je eksploatacija ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju “Sarvaš” (u daljnjem tekstu Zahvat). Eksploatacijsko polje se nalazi u Osječko – baranjskoj županiji, na području Općine Erdut (Slika 01.).

Postojeće eksploatacijsko polje ciglarske gline “Sarvaš”, površine 43,97 ha, oblika nepravilnog mnogokuta, omeđeno je spojnicama vršnih točaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Uvidom u Prostorni plan uređenja Općine Erdut („Službeni glasnik Općine Erdut“ 32/06, 45/09, 52/12, 56/13 i 78/19) i Prostorni plan Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik Osječko-baranjske županije“ 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-pročišćeni tekst, 5/20, 7/20-pročišćeni tekst, 1/21 i 3/21- pročišćeni tekst) vidljivo je da dio utvrđenog eksploatacijskog polja ciglarske gline “Sarvaš” izlazi izvan površine predviđene za iskorištavanje mineralne sirovine. Kako su na tom dijelu polja izvođeni radovi temeljem ranije provjerene projektne dokumentacije, potrebno je taj dio utvrđenog polja sanirati, a potom izuzeti iz granica eksploatacijskog polja (u daljnjem tekstu EP).

Površina izmijenih granica EP ciglarske gline “Sarvaš” bila bi 42,559 ha, oblika nepravilnog peterokuta omeđenog spojnicama vršnih točaka 1, 2, 3, 4 i 5.

Zahvat se nalazi na Popisu Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” brojevi 61/14 i 3/17) pod točkom 40. Eksploatacija mineralnih sirovina.

Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: UP/I-310-01/18- 03/198; URBROJ: 526-03-03-02/1-18-2) od 27. srpnja 2018. godine i izmjenom Rješenja (KLASA: UP/I-310-01/18-03/198, URBROJ: 526-03-03-02/1-18-3) od 17. listopada 2018. godine određeno je trgovačko društvo OPEKA d.d. Osijek (sada OPEKA d.d. u stečaju Osijek) kao ovlaštenik EP ciglarske gline “Sarvaš”.

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta potvrdilo je količine i kakvoću rezervi mineralnih sirovina na EP ciglarske gline “Sarvaš” (KLASA: UP/I-310-01/19-03/319; URBROJ: 526-03-03/2-20-4 od 31. siječnja 2020.).

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za dozvole državnog značaja, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 15. lipnja 2021. godine Potvrdu o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/27; URBROJ: 531-06-02- 03/06-21-2).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je 10. lipnja 2021. godine Rješenje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 612-07/21-60/30; URBROJ: 517-10- 2-2-21-2).

Svrha poduzimanja zahvata je usklađenje postojećeg eksploatacijskog polja “Sarvaš” sa prostorno-planskom dokumentacijom osiguranje dovoljnih količina mineralne sirovine za preradu i prodaju te ostvarenje boljih financijskih rezultata Nositelja zahvata.

Nositelj zahvata je OPEKA d.d. u stečaju Osijek.

Preuzimanje dokumenata:

You may also like...

Skip to content