Sve što trebamo znati o legalizaciji

Poštovani građani obzirom na aktualiziranje postupka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada dajemo Vam slijedeća pojašnjenja.  Dana 08.06.2012. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Prema Zakonu nezakonito izgrađenom zgradom ili dijelom zgrade (nebitno da li se radi o stambenom objektu ili pomoćnim objektima) smatra se zgrada koja je izgrađena protivno aktu o građenju, što znači da objekt ako je ucrtan u katastarski plan nije upisan u gruntovni izvadak i nema uporabnu dozvolu  ili  ako je upisan i ucrtan nema uporabnu dozvolu. Jednostavno rečeno sva tri navedena uslova moraju biti zadovoljena da bi se objekt smatrao legalnim. Postupak legalizacije moći će proći smo oni objekti koji su snimljeni avionski, zaključno sa 21.06.2011. godine. Svaki građanin koji ima pristup internetu može obaviti neslužbeni uvid u svoje katastarsko stanje na internet stranicama http://geoportal.dgu.hr/. Postupak je slijedeći:

  1. Otvori se navedena internet stranica (http://geoportal.dgu.hr/)

  2. Nakon otvaranja na sredini naslovne stranice pojavljuje se gumb PRIKAŽI U PRGLEDNIKU kojeg je potrebno kliknuti.

  3. Klikom na gumb na ekranu se pojavljuje karta Republike Hrvatske, nakon čega je potrebno brzim duplim desnim klikom miša otvoriti željeno područje (npr. klika se na istok države, karta se uveća, pa se istim postupkom odabire naselje, pa ulica i na kraju željena čestica). Legalne zgrade su obrubljene sivom bojom. Sve ostale zgrade koje nisu označene sivom bojom su nelegalne, te za njih je potrebno započeti postupak legalizacije.

POSTUPAK LEGALIZACIJE:

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje u Osijeku najkasnije do 30. lipnja 2013. godine  i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

  • Za nezakonite zgrade ili dio zgrade (kuće, letnje kuhinje, šupe, kotlovnice i sl.) čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu ili dio zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti (staje, svinjce sjenike građene od tvrdog materijala i sl.) čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² podnositelj zahtjeva prilaže: tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja, tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, te izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

  • Za nezakonitu zgradu ili dio zgrade (kuću, letnju kuhinju, šupu, kotlovnicu i sl.)  čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu ili dio zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti (staja, svinjac sjenik građen od tvrdog materijala i sl.) čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² podnositelj zahtjeva prilaže: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt.

  • Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu ili dio zgrade (kuću, letnju kuhinju, šupu, kotlovnicu i sl.)   čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu ili dio zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti (staja, svinjac sjenik građen od tvrdog materijala i sl.) čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² podnositelj zahtjeva prilaže: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu, iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

  • Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu ili dio zgrade (garaža, letnja kuhinja, kotlovnica, staja i sl.) u funkciji osnovne zgrade (kuće), koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² podnositelj zahtjeva prilaže: tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada (kuća) izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada (kuća) zakonito izgrađena (izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje).

Navedene površine odnose se pojedinačno na zgrade (zasebni objekti koji se nalaze u prostoru nezavisno od drugih objekata), što znači da ako na građevinskoj čestici ima 3 pomoćne zgrade od npr. 50 m2 postupak legalizacije provodi se prema četvrtoj točki, bez obzira što oni zbirom daju 150 m2.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 031/590 111, kontakt osoba Dragan Dokić

SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE ERDUT

You may also like...

Skip to content