Pitanja i odgovori vezani za javni natječaj za radove za razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo

Naziv ugovora: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo/ Contract Title: Development of infrastructure i business zone Bijelo Brdo , Tender reference: IPA2007/HR/16IPO/001-040216-WO-1

Beneficiary: Općina Erdut/ Erdut Municipality

Br/No Pitanje/Question Odgovor/Answer
1. Poštovani, preglednom natječajne dokumentacije za izgradnju infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo u troškovničkom dijelu elektro radova uvidjeli smo da nisu navedene potrebne količine za navedene radove. Stoga Vas molimo pojašnjenje toga dijela dokumentacije./Dear,review of the tender documentation for development of infrastrukture in business zone Bijelo Brdo,in the part of electrical work we saw that the required amounts are not listed fot these works.So please clarify this part of the documentation. Šaljemo Vam u privitku troškovnik u dijelu elektro radova sa navedenim količinama./We are sending you the attached cost estimate of the electrical works with the specified amounts.
2. Zanima me da li je moguća ugradnja korugiranih pvc cijevi zadanih promjera čvrstoće SN8 umjesto navedenih u troškovniku.Sve to zbog velikih profila plastičnih cijevi koje su teško ili nikako dobavljive./I wonder if possible installation of corrugated PVC pipe diameter given strenght SN8 instead listed in the bill of costs.All this because of the large size plastic tubes that are difficult or not avaible. Možemo prihvatiti samo onu ponudu koja je u skladu sa tehničkim specifikacijama i troškovnikom./We can accept only one offer which is in accordance wizh technical specifications and cost estimate.
3.

20.04.2012. pri posjetu gradilištu postavljeno je pitanje koje se odnosi na jezik natječaja. Naime u natječajnoj dokumentaciji piše: „Ponude, prepiska i dokumenti koji se tiču natječaja, izmijenjeni između ponuditelja i naručitelja u vezi natječaja, moraju biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Sva prepiska vezana za plaćanja, kao i fakture te privremene i završne obračunske situacije šalju se ugovaratelju također na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. „./20.04.2012. visiting the site,the question related to language oft he tender.The writing int he tender documents:“ The tender and all correspondence and documents related to the tender exchanged by the tenderer and the Contracting Authority must be written in Croatian and/or English. All correspondence relating to payments, including invoices and interim and final payment certificates, must also be sent to the Contracting Authority in Croatian and/or English.”

Dakle, navedeno može biti samo na hrvatskom , samo na engleskom ili na hrvatskom i engleskom jeziku./So,this can only be in Croatian,in English or in Croatian and English.
4. U Uputama ponuditelja pod točkom 12. Sadržaj ponude, podstavak 12.3.7.5. dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste / grupe navedeno je slijedeće „Traženi dokaz mora se odnositi na barem dva ugovora o radovima, u području izgradnje komunalne infrastrukture u vrijednosti svog dijela od 7.000.000,00 HRK koji su uspješno završeni u godinama, 2010.,2009. i 2008.“ Točkom 13. Selekcijski kriteriji pod stavkom 13.1.2.b. navedeno je slijedeće „Ponuditelj je uspješno završio barem dva ugovora o radovima u području izgradnje komunalne infrastrukture (zajedničke) ukupne vrijednosti svog dijela od 10.000.000,00 HRH koji su uspješno završeni u godinama 2010.,2009. i 2008. … „/ In Instructions to Tenderers under article 12. Content of tender, subarticle 12.3.7.5. proof of relevant experience in works simillar group it is stated: „The required evidence must be related to at least two works contracts in field of utility infrastructure, worth 7 000 000 HRK which were successfully completed in 2010, 2009 and 2008. In article 13. Selection criteria, subarticle 13.1.2.b. it is stated: „The Tenderer has successfully completed at least two works contracts in field of communal infrastructure with a joint total budget own contributions of 10 000 000 HRK per year in the years 2011, 2010 and 2009…“

Molimo Vas da točno navedete koji je od ova dva navoda mjerodavan za izradu ponude./ Please state which of this two statements prevails.

Odgovor pogledajte u Corrigendumu Br 1 /The answer see in Corrigendum No 1
5. U Uputama ponuditelja pod točkom 12. Sadržaj ponude, podstavak 12.3.5.2. Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga navodi se da potvrda ne smije biti starija od 60 dana od dana objave ovog natječaja .Dok je u obrascu WKS-1-12 financijski podaci pod točkom 7. Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga navedeno da traženi dokaz ne smije biti stariji od 7 dana od dana objave ovog natječaja . Molimo pojašnjenje koji je od ova dva navoda mjerodavan za izradu ponude./In Instructions to tenderers under article 12, Content of tender, subarticle 12.3.5.2. A certificate issued by competent tax authority concerning state of debt it is stated that certificate shoudn’t be older than 60 days since the day of publication of tender, while in WKS-1-12 form, financial data, under article 7. A certificate issued by competent tax authority concerning state of debt it is stated that required evidence shouldn’t be older than 7 days since the publication of tender. Please state which of these two statements prevails. Odgovor pogledajte u Corrigendumu Br 1 /The answer see in Corrigendum No 1
6. U Uputama ponuditelja pod točkom 12. Sadržaj pounude, podstavka 12.3.8.1. navodi se da jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u iznosu od 180.000,00 kn. U obrascu natječajnog jamstva navedeni iznos za isplatu jamstva je 190.000,00 kn te je navedeno da taj iznos predstavlja jamstvo koje se odnosi na članak 10.2.8. Uputa ponuditeljima. Molimo pojašnjenje koji je važeći iznos ishođenje jamstva za ozbiljnost ponude i zašto se poziva na članak 10.2.8. kada taj članak nije naveden u Uputama ponuditeljima. / In Instructions to tenderers under article 12. Content of tender, subarticle 12.3.8.1. it is stated that the tender guarantee must be 180 000 HRK. In tender guarantee form the stated amount is 190 000 HRK and it is stated that amount is guarantee which relates to article 10.2.8. Instructions to tenderers. Please state which of these amounts for guarantee prevails and why there is statement of the article 10.2.8. when that article isnt stated in Instructions to tenderers. Odgovor pogledajte u Corrigendumu Br 1 /The answer see in Corrigendum No 1
7. U Uputama ponuditelja pod točom 12. Sadržaj ponude, podstavka 12.3.5.1. navodi se da je potrebno dostaviti potvrdu o financijskoj situaciji tvrtke-informacije o solventnosti (u Republici Hrvatskoj to su potvrde BON 1/BON 2 (SOL2)),te se navodi da potvrda ne smije biti starija od 60 dana od dana slanja objave . U obrascu WKS-1-12 Financijski podaci za navedene potvrde financijske sposobnosti (BON 1 / BON 2) navodi se da ne smiju biti starije od 7 dana od dana slanja objave. Molimo Vas da točno navedete koji od ova dva navoda je mjerodavan za izradu ponude. / In instructions to tenderers under article 12, Content of tender, subarticle 12.3.5.1. it is stated that certificate about the financial situation of the company – solvency information (in the Republic of Croatia forms BON 1 / BON 2(SOL 2)) should not be older than 60 days from the date of publication. In WKS-1-12 form financial data for stated certificate of financial situation (BON 1 / BON 2) it is stated that data shouldn’t be older than 7 days since the date of publication. Please state which of these two statments prevails. Odgovor pogledajte u Corrigendumu Br 1 /The answer see in Corrigendum No 1

  Troškovnik IV - JAVNA RASVJETA (54.5 KiB, 1,008 preuzimanja)

  CORRIGENDUM No 1 (88.0 KiB, 445 preuzimanja)

Skip to content