PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Erdut uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  •  na adresu: OPĆINA ERDUT, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4
  •  na broj faksa: 031/590150
  •  donijeti osobno u Općinu Erdut ili
  •  na adresu elektroničke pošte opcinaer@inet.hr

Službenica za informiranje: Mirjana Šošić

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Općina Erdut ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj12/14. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Dokumenti za preuzimanje:

Izvješća:

Skip to content