Javi poziv svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se izvode zahvati u prostoru

Jedinstveni upravni odjel općine Erdut u postupku formiranja zemljišnih parcela koje se odnose na nerazvrstanu  cestu   i pristupne ulice

O b j a v lj u j e
JAVNI  POZIV

Svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se izvode zahvati u prostoru

  • I   Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se izvode zahvati u prostoru tj. na kčbr.  2097 i 2107 u  k.o. Erdut,  da će dana 18. 03. 2015.g. početi postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja na pomenutoj nekretnini.
  • II  Jedinstveni upravni odjel, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vladimir Slivac dipl. ing. evidentiran u komori pod oznakom  Geo 191 iz tvrtke Geoprem d.o.o.  Trg Lava Mirskog 1, Osijek započet će dana 20. 03. 2015.g. obilježavanje zemljišta na kojem se formiraju odnosno evidentiraju postojeće ulice.
  • III  Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se formiraju postojeće ulice mogu obaviti  i uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene lokacije i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 27. 03. , 30.03. i 31. 03. 2015.g. u vremenu od  9,00 – 14,00 sati na adresi  izrađivača elaborata – tvrtke Geoprem, Trg Lava Mirskog  1, 31000  Osijek.

Ovaj poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora, web stranici općine Erdut  i službenom glasniku općine Erdut.

KLASA:  340-01/15-01/1

URBROJ: 2158/03-15-2

Dalj, 19. 03. 2015.g.

P R O Č E L N I K   Mr.sc. Branko Jović

You may also like...

Skip to content