Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za financije ( l – izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Erdut raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za financije ( l – izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Preuzmite tekst natječaja (.pdf)

Podatci o pravnim izvorima i testiranju za stručnog surradnika za financije (.pdf)

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetstvo
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine
izjednačeni su s akademskim nazivom koji se koristi u ovom javnom natječaju, kao oznakom
stručnih uvjeta, sukladno ovome zakonu.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen
državni stručni ispit može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od godine
dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
– preslik diplome
– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu
– preslik potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu u struci ili drugi odgovarajući
dokaz iz kojeg mora biti vidljivo da podnositelj prijave ispunjava traženi uvjet
– uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi
kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave Natječaja)
–preslik elektroničkog zapisa, odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)
– vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da kod njega ne postoje zapreke za prijam
u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

Izabrani kandidat obvezan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili
omogućiti uvid u nju.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , članku
48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na
ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se je pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužna je, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103.
Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22.
Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije
dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka prijavom na natječaj
osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u
svrhu provedbe natječaja za prijem u službu.

Podnositelj prijave koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim
propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je u
prijavi na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava
prednosti na koji se poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu
takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni
pisano.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Za kandidate prijavljene na javni natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju
formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te
intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni
natječaj.

Podaci o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se
na web-stranici Općine Erdut, www.opcina-erdut.hr najmanje pet dana prije održavanja
provjere.

Na službenoj web-stranici Općine Erdut , www.opcina-erdut.hr objavljen je opis poslova te
podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Općina
Erdut, Dalj, Bana J. Jelačića 4, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim
novinama, s naznakom: »Javni natječaj – viši stručni suradnik za financije«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izabrati kandidat i u tom slučaju donosi se
odluka o poništenju javnog natječaja. Odluka o poništenju dostavlja se svim kandidatima
prijavljenim na javni natječaj. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje
pravnih lijekova.

Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na javni natječaj ne prijavi nijedan
kandidat.

Općina Erdut

You may also like...

Skip to content