Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina

 

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652.

Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 

Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 

Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 

  • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 1250 eura

– djelomična infrastruktura

 

b)

Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 90.

Kč.br. 48/1  kuća, pomoćna zgrada  površine 1569 m2 u ½ dijela

  • S početnom cijenom od 4000 eura
  • Djelomična infrastruktura i postoji mogućnost kupnje druge polovice nekretnine

c)

Prodaja nekretnine  u k.o. Erdut upisano u zk.ul.1500

Kč.br. 1844 sa 3323 m2 označeno kao javna zgrada, društveni dom Erdut

  • S početnom cijenom od 100.000 eura
  • Objekt se prodaje u viđenom stanju

d)

Prodaja zemljišta u k.o. Erdut upisane u  zk. ul. 229

– kč.br. 845 kuća i dvorište u selu površine 770 m2

– Početna cijena je 3100  eura

– objekt ne postoji a parcela je devastirana i na istoj se nalazi veća količina zemlje i otpada

 

  1. e) 

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769

– kč.br. 417/2  šuma, kuća za odmor, Rudina lipin dol 79 površine 2070 m2

– kuća je u privatnom vlasništvu 

 

-Kč.br. 413 šuma, Rudina lipi dol sa 931 m2

  • Parcela je opterećena pravom plodouživanja a trenutno je obrasla šipražjem i za istu nije osiguran pristupni put
  • Parcele se prodaju kao cjelina i nije moguće pojedinačno nuđenje s ukupnom početnom cijenom 2789 eura.

 

f)

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 2202. (Ušće)

– kč.br. 1847/34 u dijelu koji je zemljišno knjižno provediv.

– Početna cijena je 3 eura/1m2

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut, osim za ponude pod f) koje se zaprimaju i poslije toga roka.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

Kupac je dužan u roku 20 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

OPĆINA ERDUT

Preuzimanje teksta natječaja (.pdf)

You may also like...

Skip to content