JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 14/01., 26/05. , 46/09. 55/13.) načelnik općine Erdut raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj   upisanog u zk. ul. 4245.

  • – kč.br. 3231/3 oranica devastirana,  površine 603 m2  
  • – s početnom cijenom od 3.500,00 kn

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 335.

  • Kč.br. 353 kuća, dvorište, oranice, površine 1416 m2
  • S početnom cijenom od 8.500,00 kn
  • Objekt je porušen a zemljište u parlogu
  • Postoji upisan teret

Prodaja zemljišta u k.o. B. Brdo upisanog u zk.ul. 2182.

Kč.br. 1097. Oranica površine 1802 m2 u ¾ dijela

  • S početnom cijenom od 3.380,00 kn
  • Postoji upisan teret

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)

– kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.

– Početna cijena je 80,00 kn/1m2

– Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

 

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda, ponude će se zaprimati i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

 

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

 

OPĆINA ERDUT

Preuzimanje dokumenta (.docx)

You may also like...

Skip to content