Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina.

 1.   

Prodaja nekretnina u k.o.  Bijelo Brdo   upisanih u zk. ul. 1777.

– kč.br. 27/1 kuća i dvorište u selu,  površine 385 m2  

– s početnom cijenom od 21.000,00 kn

–  objekt je neupotrebljiv a postoji knjižni i van knjižni teret

 

 1. b) 

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 4510.

 • Kč.br. 5866/9. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 
 • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 9380,00 kn

– djelomična infrastruktura

 

c)

Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 1734.

 • Kč.br. 1057. kuća, dvorište i oranica površine 1688 m2 u ½ dijela
 • S početnom cijenom od 40.000,00 kuna
 • Nije moguća fizička dioba a postoji mogućnost kupnje drugog suvlasničkog dijela.

 

d)

Prodaja nekretnine u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 20863.

Kč.br. 5853/8 pašnjak, neplodno sa 2382 m2 

 • S početnom cijenom 11.910,00 kuna.
 • Isključivo gospodarska namjena

 

e)

Prodaja zemljišta u k.o. Erdut upisane u  zk. ul. 169

– kč.br. 788 kuća i dvorište površine 821 m2

– Početna cijena je 20.000,00 kn

– objekt je u ruševnom stanju, nije za upotrebu, postoji vanknjižni teret

 

f)

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)

– kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.

– Početna cijena je 80,00 kn/1m2

– Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

 

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela (neekonomsko dvorište) bez pristupnog puta i mogućnosti gradnje upisano u zk. ul. 2202. s početnom cijenom od 20,00 kuna po 1 m2.

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata (osim pod točkom f. za koju je natječaj otvoren dok za to postoji interes.)

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda, ponude će se zaprimati i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

 • Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.
 • Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.
 • Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

 • Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku:  NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.
 • Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .
 • U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

OPĆINA ERDUT

Preuzimanje teksta natječaja

You may also like...

Skip to content