Odluka o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“

Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Općine Erdut (“Službeni glasnik” broj  14/01., 26/05., 46/09. i 55/13.), Općinsko vijeće Općine Erdut donijelo je na 15.sjednici 10.03.2016. godine

O D L U K U
o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite iz projekta
„Kreditiranje obrtnih sredstava“

I
Općina Erdut se uključuje u projekt subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“ namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, odnosno d.o.o.-ima, j.d.o.o.-ima,  obrtima i zadrugama sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području OBŽ-e.

II
Općina Erdut će sa 1(jednim) postotnim poenom, u naredne 4 godine roka otplate, subvencionirati kamate iz čl.I  ove Odluke i osigurat će sredstava za subvencioniranje predmetnih kamata za maksimalan ukupni kreditni potencijal od 2.000.000,00 kn.

III
Uvjet za subvencioniranje kamata iz Proračuna Općine Erdut po poduzetničkim kreditima iz čl.I ove Odluke je da je prebivalište ili sjedište poduzetnika, zadruge ili obrta na području Općine Erdut.

IV
Subvencioniranje kamate iz Proračuna Općine Erdut po poduzetničkim kreditima iz ove Odluke, moguće je ostvariti samo u koliko je predstavnik Općine Erdut učestvovao u donošenju Odluka vezanih za odobrenje subvencioniranja kamata na predmetne poduzetničke kredite.
V
Načelnik Općine Erdut Jugoslav Vesić, email:opcinaer@inet.hr, tel.031/590-111, imenuje se predstavnikom Općine Erdut za sudjelovanje u radu Povjerenstva za provedbu projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava.

VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Općine Erdut.

KLASA: 302-01/16-01/2
URBROJ: 2158/03-16-4

Predsjednik Općinskog vijeća

Jovo Vuković

You may also like...

Skip to content