Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 14/01., 26/05. , 46/09. 55/13.) načelnik općine Erdut raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina

 

 1.   

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj   upisanog u zk. ul. 5120.

– kč.br. 2574 devastirano zemljište,  površine 1011 m2  

– s početnom cijenom od 1.617,60 kn

 

 1. b) 

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 2652

 • Kč.br. 4971 stan površine cca 83 m2
 • Stan je devastiran i ima djelomičnu infrastrukturu – nije za uporabu
 • S početnom cijenom od 16.00,00 kn

 

c)

Prodaja zemljišta u k.o.Erdut upisanog u zk.ul. 1500.

Kč.br. 1844. Zgrada – društveni dom površine 1500 m2

 • S početnom cijenom od 720.000,00 kn
 • Postoji zabilježba spora
 • Objekt je u devastiranom stanju s djelomičnom infrastrukturom a dio objekta nije slobodan od stvari i osoba.
 1. d) 

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u zk.ul. 387 

 • Kč.br. 907 devastirano zemljište površine 2071m2
 • Početna cijena 3.106,50 kn

 

e)

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)

– kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.

– Početna cijena je 80,00 kn/1m2

– Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

 

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata.

 

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda,za nekretnine pod e) ponude će se primati i poslije roka zaprimanja od 8 dana a otvarat će se sukcesivno svakih 15 dana odnosno kad stigne najmanje jedna ponuda. 

 

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .

U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.

Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

 

OPĆINA ERDUT

 

Preuzmite natječaj u PDF formatu

You may also like...

Skip to content