JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 551-01/22-01/2

URBROJ: 2158-18-03/6-22-6

Dalj, 02.11.2022. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11.listopada  2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0119 od 21.10.2022. godine – načelnik Općine Erdut raspisuje:

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Otvoren je natječaj za zapošljavanje 30 žena prema projektu Općine Erdut  „ZAŽELI  i (P) Ostani zaposlena žena III – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ .

Natječaj traje od 03.11.2022. do 14.11.2022. godine


Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

 

 • Mjesto rada: OPĆINA ERDUT, naselja: Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo i Erdut
 • Broj traženih radnica: 30
 • Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Naknada za prijevoz: Bez naknade 

UVJETI

Ciljane skupine Poziva:

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine, i to:
 • žene od 50 godina i više,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

 Razina obrazovanja: 

 • Bez škole
 • Osnovna škola – niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Završena srednja škola 3 godine
 • Završena srednja škola 4 godine

OPIS POSLOVA:

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima,
 • pomoć pri nabavljanju, pripremi i konzumiranju hrane,
 • organizacija pranja i glačanja rublja,
 • pomoć pri nabavci i pripremi ogrijeva i zagrijavanje domova,
 • pomoć pri nabavci i korištenju lijekova,
 • pomoć pri plaćanju računa,
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pomoć pri odlasku u šetnju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu za posao
 • vlastoručno potpisan životopis uz obaveznu naznaku kontakt broja telefona
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi
 • preslik radne knjižice (prve dvije stranice), odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kao dokaz,  i to:

 • žene od 50 godina i više – osobnu iskaznicu
 • osobe  s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluku o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i   udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi
 • liječene ovisnice – potvrdu institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrdu o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrdu pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se do 14.11.2022. godine. u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA ERDUT,  Bana J. Jelačića 4, 31226 DALJ,  s naznakom: „Za oglas – RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI  NEMOĆNIM OSOBAMA „ZAŽELI III“ – NE OTVARAJ“  

Kontakt:

 • osobni dolazak na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj
 • pismena zamolba na adresu: OPĆINA ERDUT, Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Sve informacije  mogu  se dobiti na telefon 031/590-111.

Preuzimanje teksta natječaja (.pdf)

OPĆINSKI NAČELNIK

Jugoslav Vesić

You may also like...

Skip to content