Seminar u KZC Milutin Milanković

“Kako uspješno poslovati  u trenutnom okruženju” tema je  informativnog seminara zadruge  Poduzetnička mreža iz Osijeka i  PORC općine Erdut održanog u  Dalju u KZC Milutin Milanković.  Predstavnici ZPM-a, Sandra Do minić i Igor Dominić, kao i pred stavnik HBOR-a Područnog ure da Osijek Boris Čagalj, predstavili  su Zakon o fiskalizaciji, promjene  u poreznom sustavu, projekte EU  (IPARD mjere 101 i 103). Raz govaralo se i o HBOR-ovoj fi nancijskoj potpori poduzetničkim  projektima. Budući da su sudio nici uglavnom bili predstavnici ili  članovi OPG-a, naglasak je bio na  informiranju o IPARD-u. Sudio nici su tako mogli dobiti infor macije o ciljevima mjera, tko su  mogući korisnici javnih potpora ma i koji su to sektori u kojima su  dozvoljena ulaganja, lista prihva tljivih ulaganja i vrijednost ula ganja.
Osnovno pitanje na koje se nas tojalo dati odgovor bilo je kako  realizirati IPARD i ostvariti 50  posto nepovratnih sredstva od  svoje investicije. “Odaziv na se minar bio je izuzetno velik, što je  pokazatelj svijesti ljudi o prom jenama koje nas čekaju. Naime,  članstvo RH u EU nosi i odre đene obveze i uvjete koji se mo raju ispuniti kako bi se što bolje  prilagodili tako velikom sustavu i  iskoristili sve beneficije koje nam  se pružaju. Vrlo rado sudjelujemo  u ovakvim inicijativama edukacije  i informiranja građana. Pri tome  se posebna pozornost treba po kloniti OPG-ima na području op ćine Erdut jer su oni temelj raz voja našega kraja”, istaknuli su  predstavnici erdutskog PORC-a.  D. Pejić

You may also like...

Skip to content